POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejszy Regulamin stosuje się do umów zawieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.ekraft.vodka Regulamin określa w szczególności: zasady rejestracji konta, zasady
składania zamówień i ich realizacji, oraz zasady i tryb rozpatrywania reklamacji. Niniejszy Regulamin stanowi
integralną część umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Niniejszy dokument odzwierciedla wymogi wynikające z Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

 1. Informacje ogólne

  • Administratorem danych osobowych MAZURSKA MANUFAKTURA S.A. z siedzibą w
   Szczytnie, przy ul. Mickiewicza 5, 12-100 Szczytno, REGON: 382906983, NIP:
   9671426392, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
   Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
   pod numerem KRS: 0000778179.
  • W sprawach związanych z danymi osobowymi lub ich przetwarzaniem mogą
   Państwo kontaktować się z nami poprzez:
   • e-mail pod adresem: kontakt@mazurskamanufaktura.pl w tytule maila wpisując:
    „Dane Osobowe”,
   • telefonicznie pod numerem : +48 89 52 55 999
   • listownie pod adresem: MAZURSKA MANUFAKTURA S.A., ul. Mickiewicza 5, 12-
    100 Szczytno, z dopiskiem „Dane Osobowe”.
 2. Cele, podstawa prawna oraz czas przetwarzania danych osobowych

   W zależności od sposobu, w jaki korzystacie Państwo z naszych usług, przetwarzamy
   Państwa dane osobowe w następujących celach:

  • rejestracji w sklepie internetowym, w szczególności obsługi i zapewnienia działania
   konta użytkownika w Sklepie Internetowym oraz realizacji składanych zamówień –
   na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) RODO w celu realizacji przedmiotu umowy oraz art. 6
   ust. 1 lit. a) RODO na podstawie Państwa dobrowolnej zgody, przez okres jaki
   utrzymywać będziecie Państwo status zarejestrowanego użytkownika (posiadać
   Konto),
  • realizacji umowy sprzedaży, w szczególności realizacji zamówień, dostawy,
   zarządzania płatnościami, rozpatrywania reklamacji i zapytań – na podstawie art. 6
   ust.1 lit. b) RODO w celu realizacji przedmiotu umowy, art. 6 ust. 1 lit. a) RODO na

   podstawie Państwa dobrowolnej zgody oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO chroniąc nasze
   prawnie uzasadnione interesy, przez okres potrzebny do zarządzania zakupem
   nabytych przez Państwa produktów, w tym okresem możności wniesienia przez
   Państwa reklamacji czy innych roszczeń,

  • marketingowych, w szczególności zarządzania subskrypcją, wysyłaniem informacji
   dostosowanych do Państwa indywidualnych potrzeb, promowania sklepu
   internetowego oraz zachęcania do polubienia fanpage na portalach
   społecznościowych, na art. 6 ust. 1 lit. a) RODO na podstawie Państwa dobrowolnej
   zgody oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO chroniąc nasze prawnie uzasadnione interesy,
   przez okres co momentu cofnięcia przez Państwa zgody na otrzymywanie
   komunikatów marketingowych,
  • obsługi Państwa zapytań dokonanych za pośrednictwem dostępnych na stronie
   internetowej formularzy kontaktowych bądź innych form komunikacji, np. poprzez
   adres poczty elektronicznej – na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) RODO w celu realizacji
   przedmiotu umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO chroniąc nasze prawnie
   uzasadnione interesy, przez okres niezbędny do udzielenia Państwu odpowiedzi.
 3. Informacje dodatkowe

  • Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa
   trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
  • Administrator ma prawo udostępnić Państwa dane osobowe podmiotom, które
   działają na Nasze zlecenie, tj. dostawcom usług i rozwiązań informatycznych,
   agencjom marketingowym, dostawcom, podmiotom świadczącym usługi księgowe,
   finansowe, ubezpieczeniowe, organom publicznym na ich uzasadnione żądanie,
   organom publicznym, w tym sądom.
  • Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające
   ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu,
   kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób
   fizycznych.
  • Administrator dąży do systematycznego unowocześniania stosowanych
   informatycznych, technicznych i organizacyjnych środków ochrony tych danych, w
   szczególności zapewnia aktualizacje informatycznych środków ochrony pozwalającą
   na zabezpieczenie przed wirusami, nieuprawnionym dostępem oraz innymi
   zagrożeniami, płynącymi z funkcjonowania systemu informatycznego oraz sieci
   telekomunikacyjnych.
  • Każdemu użytkownikowi, który w jakikolwiek sposób udostępnił Administratorowi
   swoje dane Administrator zapewnia dostęp do danych i korzystanie z innych praw
   osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
   prawa, w tym osobom tym przysługuje:
   • prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
   • prawo do dostępu do informacji dotyczących ich danych osobowych;
   • prawo do żądania sprostowania danych osobowych,
   • prawo do usunięcia danych osobowych,
   • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
   • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
   • prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych
    celem ochrony swoich praw.
  • Administrator może przetwarzać dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym
   poprzez profilowanie, na zasadach wynikających z RODO. W takim przypadku celem
   działań Administratora są cele marketingowe lub potrzeby personalizacji
   komunikatów wysyłanych do użytkowników (w tym dopasowanie informacji do
   potrzeb lub oczekiwań użytkownika).
 4. Informacje o plikach cookies

  1. Strona internetowa wykorzystuje pliki cookies- małe pliki tekstowe, które są
   umieszczane na Państwa komputerze, aby pomóc stronie zapewnić lepszą obsługę.
   Pliki te umieszczane są w trakcie łączenia użytkownika z danym serwerem
   internetowym. Pliki cookie składają się z szeregu liter i liczb.
  2. Pliki cookies służą do zapisywania informacji o użytkowniku, w szczególności do
   zachowania preferencji użytkownika, przechowywania informacji dotyczących np.
   koszyków i dostarczania anonimowych danych śledzenia do aplikacji stron trzecich,
   takich jak Google Analitycs, optymalizacji korzystania ze stron internetowych,
   utrzymywania sesji użytkownika po zalogowaniu się na konto, co ułatwia
   użytkownikowi poruszanie się po sklepie internetowym czy prowadzenia działań
   marketingowych. Z reguły pliki cookie poprawiają komfort przeglądania.
  3. W ramach naszej strony internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje cookie:
   1. sesyjne (session cookie) – tracą ważność po zakończeniu sesji
   2. trwałe (pernament cookie) – są przechowywane w urządzeniu Użytkownika przez
    dłuższy okres, do upływu terminu ich ważności lub usunięcia ich przez użytkownika
    urządzenia.
  4. Możecie Państwo jednak zmienić ustawienia plików cookies, w tym wyłączyć pliki
   cookies. Najskuteczniejszym sposobem na to jest wyłączenie plików cookie w
   przeglądarce. Zalecamy zapoznanie się z sekcją „Pomoc przeglądarki” lub przejrzenie
   strony internetowej About Cookies, która zawiera wskazówki dla wszystkich
   nowoczesnych przeglądarek. Jeśli jednak ograniczycie Państwo możliwość
   ustawienia plików cookies i wykorzystywania podobnych technologii, może to
   wpłynąć na pogorszenie jakości korzystania ze strony internetowej, ponieważ
   wyeliminuje to personalizację. Może to również uniemożliwić Państwu zapisanie
   dostosowanych ustawień.
  5. Informacje końcowe

   • Niniejsza polityka może ulec zmianie, w szczególności jeżeli będzie to konieczne ze
    względu na zmianę powszechnie przepisów prawa.
   • Każdorazowe zmiany niniejszej polityki prywatności będą komunikowane
    użytkownikom poprzez zmieszczenie informacji na stronie sklepu internetowego
    www.ekraft.vodka oraz poprzez przesłanie klientom na adres mailowy podany
    podczas rejestracji, odpowiedniej informacji.

  § 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE:

  1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.ekraft.vodka prowadzony jest przez
  MAZURSKA MANUFAKTURA S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, REGON: 382906983, NIP: 9671426392, wpisaną do Krajowego
  Rejestru Sądowego prowadzącego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem
  0000778179, zwaną w dalszej części Regulaminu Sprzedającym.

  2. Dane teleadresowe Sprzedającego umożliwiające Kupującemu kontakt ze
  Sprzedającym:

  1. adres pocztowy: ul. Adama Mickiewicza 5, 12-100 Szczytno
  2. numer telefonu: +48 89 52 55 999
  3. adres poczty elektronicznej: biuro@mazurskamanufaktura.pl
  4. formularz kontaktowy na stronie internetowej www.ekraft.vodka

  3. Do skutecznego złożenia zamówienia w sklepie internetowym www.ekraft.vodka niezbędne są:

  1. komputer PC;
  2. szerokopasmowe łącze internetowe;
  3. przeglądarka internetowa Firefox lub IE (w wersji 5.5 lub wyższej);
  4. zainstalowana wtyczka Macromedia FlashPlayer oraz włączona obsługa języka JavaScript, ramek i stylów CSS;
  5. włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up Windows);
  6. aktywne konto e-mail.

  4. Podmiot korzystający ze strony sklepu internetowego www.ekraft.vodka
  zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.

  § 2 REJESTRACJA:

  1. Do złożenia zamówienia w www.ekraft.vodka konieczna
  jest jednorazowa rejestracja i założenie konta. Kolejne zamówienia składane są przez założone uprzednio konto.

  2. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Kupującego następujących
  danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), data
  urodzenia / NIP, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło.

  3. Hasło do konta ma charakter poufny i Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za
  szkody spowodowane ujawnieniem go osobom trzecim.

  4. Kupujący zobowiązany jest do aktualizacji swoich danych podanych w formularzu
  rejestracji, każdorazowo w przypadku ich zmiany. Odpowiedzialność za brak aktualizacji danych ponosi
  Kupujący.

  5. Kupujący który dokonał procedury rejestracji, po zalogowaniu, ma dostęp do wszystkim
  swoich umów sprzedaży zawartych w sklepie.

  § 3 SKŁADANIE ZAMÓWIENIA:

  1. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym www.ekraft.vodka
  konieczna jest pełna akceptacja niniejszego Regulaminu.

  2. Zakładając konto, a następnie składając zamówienie Kupujący akceptuje niniejszy
  Regulamin.

  3. Zamówienia w sklepie internetowym www.ekraft.vodka
  dokonuje się poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy na stronie sklepu.

  4. Do składania zamówienia w sklepie internetowym www.ekraft.vodka
  uprawnieni są akcjonariusze Mazurska Manufaktura spółka akcyjna, ul. Rydzowa 7, 85-367 Bydgoszcz, nr KRS
  0000778179, a także podmioty posiadające koncesję detaliczną lub hurtową – zwane w Regulaminie Kupującym.
  Alkohol szkodzi zdrowiu.

  5. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania (zweryfikowania)
  prawidłowych danych osobowych.

  6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Kupującego, np. w
  drodze kontaktu telefonicznego.

  7. W razie założenia zamówienia, Kupujący otrzyma e-mail z prośbą o potwierdzenie
  złożonego zamówienia. Kupujący zobowiązany jest (aby potwierdzić zamówienie) do postępowania zgodnie ze
  wskazówkami zawartymi w otrzymanym e-mailu.

  8. Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do
  realizacji zostanie (w rozsądnym czasie) potwierdzone przez Sprzedającego drogą elektroniczną. Z chwilą
  potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.

  9. Procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się bez zbędnej zwłoki po zawarciu
  umowy.

  10. Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających
  wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych osobowych lub sposobu zapłaty, a także złożonych na
  nieprawidłowo wypełnionym formularzu, czy przez osoby nieprzestrzegające niniejszego Regulaminu.

  § 4 REALIZACJA ZAMÓWIENIA:

  1. Składanie zamówień w sklepie możliwe jest całodobowo przez wszystkie dni w roku.
  Realizacja zamówień odbywa się w godzinach pracy Sprzedającego szczegółowo określonych na stronie sklepu. O
  wszelkich zmianach Sprzedający informuje na stronie sklepu.

  2. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest
  ograniczona liczba towaru, zawieranie zamówień lub ich realizacja następować będzie według kolejności wpływania
  potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży. W przypadku, o
  którym mowa w ustępie niniejszym, Sprzedający zastrzega sobie możliwość ustalenia innej kolejności zawierania
  transakcji lub ich realizacji, jak też Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzenia innych szczególnych
  warunków odnoszących się do zawarcia lub realizacji transakcji. O odstępstwach w stosunku do zasady
  powszechności, o których mowa w zdaniu drugim niniejszego ustępu, Sprzedający informuje na stronie sklepu.

  3. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby towary prezentowane na stronie sklepu
  pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części
  towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego. Sprzedający (po uprzedniej
  zgodzie Kupującego) może zwolnić się ze zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego
  tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą (lub niższą) cenę. W przypadku niemożności spełnienia
  świadczenia przez Sprzedającego z powodu niedostępności towaru lub w przypadku niewyrażenia zgody na świadczenie
  zastępcze, Sprzedający niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy zawiadomi o
  tym Kupującego i zwróci Kupującemu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, a zamówienie lub jego odpowiednia
  część zostanie anulowane.

  4. Każde zamówienie będzie realizowane tylko pod warunkiem opłacenia przez Kupującego
  100% wartości zakupu oraz kosztów transportu.

  5. Kupujący zobowiązuje się do odbioru towaru.

  6. Dostawca ma prawo wylegitymować osoby odbierające przesyłkę, celem potwierdzenia
  danych personalnych Kupującego. Dostawca może odmówić wydania przesyłki osobie niepełnoletniej lub osobie
  będącej pod wpływem alkoholu.

  7. Sprzedający zastrzega sobie prawo własności towaru do momentu zapłaty przez
  Kupującego całkowitej ceny sprzedaży towaru. Momentem uregulowania płatności jest moment uznania rachunku
  bankowego Sprzedającego.

  8. Sprzedający dostarcza towar Kupującemu wraz z dokumentem sprzedaży w postaci
  paragonu fiskalnego lub faktury VAT, jeżeli otrzymał od Kupującego dane niezbędne do jej wystawienia i jeżeli
  Kupujący zażądał wystawienia faktury VAT.

  9. Sprzedający nie wysyła towaru poza granice Polski.

  §5 INFORMACJE O PRODUKTACH I CENY:

  1. Informacje o towarach dostępne na stronie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie
  do
  zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

  2. Ceny towarów wskazane na stronie Sklepu Internetowego są cenami brutto i podawane są
  w
  złotych polskich.

  3. Ceny towarów wskazane na Stronie Sklepu Internetowego nie zawierają kosztów
  dostawy.

  4. Koszty dostawy są podawane na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania
  zamówienia, w tym także bezpośrednio przed jego złożeniem.

  5. Ceną towaru jest cena wskazana na indywidualnej stronie prezentującej towar w
  momencie
  składania przez Kupującego zamówienia. Cena towaru (oraz łączna cena za zamówione towary) i
  koszty dostawy będą wskazane w potwierdzeniu zamówienia przesłanym Kupującemu w
  wiadomości e-mail.

  §6 REKLAMACJE:

  1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Kupującego dowodu zakupu
  towaru
  (paragon fiskalny lub faktura VAT).

  2. Reklamacje związane z uszkodzeniami mechanicznymi towaru, zaistniałe na skutek ich
  transportu będą rozpatrywane na podstawie sporządzonego protokołu reklamacyjnego
  podpisanego przez Kupującego oraz dostawcę przesyłki.

  3. Reklamacje dla wad niewidocznych w momencie odbioru towaru lub wad ukrytych czy
  wynikłych w trakcie użytkowania, będą rozpatrywane według warunków określonych przez
  producenta.

  4. Datą złożenia reklamacji jest data wpływu oświadczenia reklamacyjnego do
  Sprzedającego.

  5. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Kupującego, jak również
  nazwę produktu oraz uzasadnienie reklamacji, w tym także precyzyjny i dokładny opis
  niezgodności zakupionego produktu z umową.

  6. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego za niezgodność towaru z umową (wadę fizyczną),
  jak też wadę prawną. W razie stwierdzenia niezgodności towaru z umową, Kupujący jest
  zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Sprzedającego (nie później niż w terminie 3 dni od
  powstania wady).

  7. Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie
  30 dni
  kalendarzowych od dnia jej otrzymania. Brak ustosunkowania się Sprzedającego w powyższym
  terminie oznacza, że uznał reklamację za uzasadnioną.

  8. Sprzedający odpowiada za wady, jeżeli zostaną stwierdzone przed upływem dwóch lat od
  dnia wydania rzeczy Kupującemu.

  9. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji towar zostanie wysłany ponownie na adres
  Kupującego.

  §7 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

  1. Administratorem danych osobowych MAZURSKA MANUFAKTURA S.A. w Bydgoszczy,
  REGON: 382906983, NIP: 9671426392, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd
  Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000778179.

  2. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 lit. b ogólnego rozporządzenia o
  ochronie
  danych osobowych z 27 kwietnia 2016r., dalej RODO w celu realizacji przedmiotu umowy.

  3. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/
  organizacji międzynarodowej.

  4. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu umowy.

  5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich
  poprawiania,
  sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do
  organu nadzorczego.

  6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.